03133932233 (داخلی 107 و 108)

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان || مرکز نوآوری تک مانو