سیستم مدیریت تولید زَروان

تیم فنی تکمانو مأموریت دارد، چالش تبدیل ایده به محصول را کم‌هزینه و بهره‌ور طراحی کند و به سرانجام برساند.

سیستم تحقیق، توسعه و نمونه سازی فراکتال

فراکتال بازوی فناوری تکمانو است که خود را در محیط های مختلف تکثیر می کند. فراکتال محیط نمونه سازی است که قابلیت توسعه فناوری تا سطح TRL6 را به مرکز نوآوری تکمانو خواهد داد.

سیستم مالی و سرمایه گذاری روماک

تک‌مانو، ساختار اقتصادی بومی شده جهت توسعه‌ی کسب و کار را در خود نهادینه کرده است تا بتواند به کسب و کارهای چابک، رویکردِ مدیریت مالی پیشنهاد کند.

سیستم تبلیغات، بازرگانی و تجاری سازی دِستینیت

ساخت نشان تجاری مستلزم زمان و سرمایه گذاری است. ما بایستی با ارائه دسترسی به مجموعه نشان های قدرتمند و شناخته شده خود به تسریع روند و ایجاد بهترین شرایط برای موفقیت کمک نماییم.