DESTINATE

سیستم تبلیغات، بازرگانی و تجاری سازی دِستینیت

گروه برندینگ و بازاریابی تک‌مانو، رسالت دارد که محصول شما را با شیوه‌های نوین بازاریابی به مخاطبِ هدف معرفی می‌کند.

ساخت نشان تجاری مستلزم زمان و سرمایه گذاری است. ما بایستی با ارائه دسترسی به مجموعه نشان های قدرتمند و شناخته شده خود به تسریع روند و ایجاد بهترین شرایط برای موفقیت کمک نماییم. شبکه همکاران و نشان های تجاری گسترده در Destinate توانایی توسعه بازار و معرفی کسب و کارهای جدید به مشتریان فعلی و یا مشتریان جدید را برای کسب و کارهای تکمانو ایجاد می نماید.Destinate هدایت گر و ناظر حسن انجام فعالیت های حوزه تجاری و بازرگانی شتابدهنده خواهد بود.

اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم امروزه، نیمی از موفقیت یک کسب وکار در گرو معرفی صحیح آن است.
در عصر رسانه‌ها، کیفیت یک محصول در بازار، بر اساس نحوه‌ی معرفی آن ارزیابی می‌شود.
کسب و کارهای توسعه یافته و شناخته شده، همان‌قدر که روی کیفیت خدمات متمرکزند، اهمیت بازاریابی محصول و خدمات را هم درک کرده‌اند.
معرفی هدفمند و غیر هدفمندِ یک محصول واحد می‌تواند دو سرنوشت مجزا را برای یک کسب و کار رقم بزند.
گروه مارکتینگ و برندینگ تک‌مانو، با در خدمت داشتن نیروهای متخصص در زمینه‌ی برندینگ و اشراف به بازاریابی نوین، شما را در سه گام به رویایتان می‌رساند:
۱.کسب و کار شما را از وجوه مختلف ارزیابی می‌کند.
۲.مخاطبِ هدف را نشانه می‌گیرد.
۳.کسب و کار شما را آن‌گونه که شایسته است، به بازار هدف معرفی می‌کند.

برخی از خدمات کلی تیم تبلیغات، بازرگانی و تجاری سازی دِستینیت:

در صورتی که دغدغه مند مسائل فناوری، نوآوری و توسعه در حوزه های فعالیت هستید، می توانید با ما مشارکت کنید.

سیستم مجموعه‌ای از اجزا متعددی است که به نوعی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و مستقل از یکدیگر نیستند در واقع این تعامل اجزا با یکدیگر است که یک سیستم را از یک گروه یا مجموعه متمایز می کند. تعامل به این معنا که برخی از آن‌ها روی برخی دیگر تأثیر بگذارند یا از اجزای دیگر تأثیر بپذیرند.

لذا سیستم نوآوری تکمانو، به عنوان یک سیستم چندبخشی، از چهار زیر سیستم اصلی زروان (Zarvan-در حوزه مدیریت تولید)، فراکتال(Fractal-در حوزه تحقیق و توسعه)، روماک(Romak-در حوزه مالی و سرمایه گذاری)، دستینیت(Destinate-بازرگانی و تبلیغات) تشکیل شده است که این زیرسیستم‌ها با هم همکاری می‌کنند تا فرآیند نوآوری در سازمان تکمانو را پشتیبانی کنند:

با این زیرسیستم‌ها در کنار یکدیگر، سیستم نوآوری شما قادر به توسعه و اجرای ایده‌های نوآورانه خواهد بود.

سایر زیر سیستم ها

در زیر میتوانید در مورد بقیه این زیرسیستم ها بیشتر مطالعه کنید:

Fractal

سیستم تحقیق، توسعه و نمونه سازی فراکتال

ZARVAN

سیستم مدیریت مالی زَروان

Romak

سیستم مالی و سرمایه گذاری روماک