ROMAK

سیستم مالی و سرمایه گذاری روماک

روماک یک نظام تحلیل، برنامه ریزی و اجرای تصمیم های مالی و سرمایه گذاری جهت افزایش منافع ذینفعان، شرکای کلیدی و صاحبان کسب و کارهای تکمانو است.

تک‌مانو، ساختار اقتصادی بومی شده جهت توسعه‌ی کسب و کار را در خود نهادینه کرده است تا بتواند به کسب و کارهای چابک، رویکردِ مدیریت مالی پیشنهاد کند.

فرآیندهای اقتصادی و ساختارهای حسابداری یکی از ۶ وجه تک‌مانو برای مدیریت کسب و کارهای نوین است.

چابکی تیم‌های خودگردان، ابهامات در محیط اقتصادی و از آن گذشته، نیاز به ثبات جریان مالی، لزوم ساختار اقتصادی منعطف و به روز را دوچندان می‌کند.تک‌مانو، ساختار اقتصادی و مالیِ بومی شده جهت توسعه‌ی کسب و کار را در خود نهادینه کرده است تا بتواند به کسب و کارهای چابک، رویکردِ مدیریت مالی پیشنهاد کند.

برخی از خدمات کلی تیم مالی و سرمایه گذاری روماک:

در صورتی که دغدغه مند مسائل فناوری، نوآوری و توسعه در حوزه های فعالیت هستید، می توانید با ما مشارکت کنید.

سیستم مجموعه‌ای از اجزا متعددی است که به نوعی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و مستقل از یکدیگر نیستند در واقع این تعامل اجزا با یکدیگر است که یک سیستم را از یک گروه یا مجموعه متمایز می کند. تعامل به این معنا که برخی از آن‌ها روی برخی دیگر تأثیر بگذارند یا از اجزای دیگر تأثیر بپذیرند.

لذا سیستم نوآوری تکمانو، به عنوان یک سیستم چندبخشی، از چهار زیر سیستم اصلی زروان (Zarvan-در حوزه مدیریت تولید)، فراکتال(Fractal-در حوزه تحقیق و توسعه)، روماک(Romak-در حوزه مالی و سرمایه گذاری)، دستینیت(Destinate-بازرگانی و تبلیغات) تشکیل شده است که این زیرسیستم‌ها با هم همکاری می‌کنند تا فرآیند نوآوری در سازمان تکمانو را پشتیبانی کنند:

با این زیرسیستم‌ها در کنار یکدیگر، سیستم نوآوری شما قادر به توسعه و اجرای ایده‌های نوآورانه خواهد بود.

سایر زیر سیستم ها

در زیر میتوانید در مورد بقیه این زیرسیستم ها بیشتر مطالعه کنید:

Fractal

سیستم تحقیق، توسعه و نمونه سازی فراکتال

Destinate

سیستم تبلیغات، بازرگانی و تجاری سازی دِستینیت

ZARVAN

سیستم مدیریت تولید زَروان