شرکت تکین آفرین مانا (با برند تجاری رباست)

شـرکت تکیـن آفریـن مانـا بـا برنـد روباسـت مسـتقر در شـهرک علمـی تحقیقاتی اصفهان به عنــوان یک شـرکت دانش بنیــان فعــالیت خود را از سـال ۱۳۸۸ آغــاز نموده است. این شرکت در زمینه مهندسی معکوس، طراحی و ساخت قطعات و مجموعـه هـای صنعتـی مکانیـک و الکترونیـک فعالیـت می نمایـد. هدف ایـن مجموعه توسـعه تکنولوژی های پیشـرفته و ارائـه خدمات بـه روز در زمینه ساخت و مونتاژ می باشد.

حوزه فعالیت

مهندسی معکوس

تعداد کارکنان

50 نفر

ارزش برند

570 میلیارد ریال

فعالیت و توانمندی ها:

نوآوری و تکنولوژی در کسب و کار:

راه های ارتباطی:

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، شرکت تکین آفرین مانا

تهران، خیابان خرمشهـر، خیـابان عربعلی، خیابان هفتم، پلاک۷

03133932233

info@robust-co.com