سیستم های نوآوری در مرکز تکمانو

سیستم مجموعه‌ای از اجزا متعددی است که به نوعی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و مستقل از یکدیگر نیستند در واقع این تعامل اجزا با یکدیگر است که یک سیستم را از یک گروه یا مجموعه متمایز می کند. تعامل به این معنا که برخی از آن‌ها روی برخی دیگر تأثیر بگذارند یا از اجزای دیگر تأثیر بپذیرند.

لذا سیستم نوآوری تکمانو، به عنوان یک سیستم چندبخشی، از چهار زیر سیستم اصلی زروان (Zarvan-در حوزه مدیریت تولید)، فراکتال(Fractal-در حوزه تحقیق و توسعه)، روماک(Romak-در حوزه مالی و سرمایه گذاری)، دستینیت(Destinate-بازرگانی و تبلیغات) تشکیل شده است که این زیرسیستم‌ها با هم همکاری می‌کنند تا فرآیند نوآوری در سازمان تکمانو را پشتیبانی کنند:

با این زیرسیستم‌ها در کنار یکدیگر، سیستم نوآوری شما قادر به توسعه و اجرای ایده‌های نوآورانه خواهد بود.

سیستم مدیریت تولید زَروان (Zarvan)

یک نظام تحلیل، برنامه ریزی و اجرای تصمیم های مالی و سرمایه گذاری جهت افزایش منافع ذینفعان، شرکای کلیدی و صاحبان کسب و کارهای تکمانو است...

سیستم تحقیق، توسعه و نمونه سازی فراکتال (Fractal)

فراکتال بازوی فناوری تکمانو است که خود را در محیط های مختلف تکثیر می کند. فراکتال محیط نمونه سازی است که قابلیت توسعه فناوری تا سطح TRL6 را به مرکز نوآوری تکمانو خواهد داد...

سیستم مالی و سرمایه گذاری روماک (Romak)

یک نظام تحلیل، برنامه ریزی و اجرای تصمیم های مالی و سرمایه گذاری جهت افزایش منافع ذینفعان، شرکای کلیدی و صاحبان کسب و کارهای تکمانو است...

سیستم تبلیغات، بازرگانی و تجاری سازی دِستینیت (Destinate)

ساخت نشان تجاری مستلزم زمان و سرمایه گذاری است. ما بایستی با ارائه دسترسی به مجموعه نشان های قدرتمند و شناخته شده خود به تسریع روند و ایجاد بهترین شرایط برای موفقیت کمک نماییم...