مرکز نوآوری تک مانو

مرکز خلق و توسعه کسب و کارهای ماندگار و نوآور

تک مانو با وجود مهندسین مجرب و منتورهای کارآموزده در زمینه ی منابع
انسانی، توانسته است دو امر <<تخصص>> و <<نوگرایی>> را به یکدگیر پیوند دهد.

مرکز خلق و توسعه کسب و کارهای ماندگار و نوآور

مرکز نوآوری تک مانو

تک مانو با وجود مهندسین مجرب و منتورهای کارآموزده در زمینه ی منابع
انسانی، توانسته است دو امر <<تخصص>> و <<نوگرایی>> را به یکدگیر پیوند دهد.

مرکز نوآوری تک مانو، سیستمی سیستم ساز است

مرکز نوآوری تک‌مانو، به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، جایی برای شکل‌گیری کسب و کارهای نوآور و ماندگار است. کسب و کارهایی که در این مرکز شکل می‌گیرند، پس از دستیابی به محصول، مستقل می‌شوند اما همچنان ژنتیکِ شرکت مادر را با خود دارند.
تماشای این ویدئو شما را با اهداف مرکز نوآوری تک‌مانو آشنا می‌کند.

ساختار تک مانو

واحد های فناور مرکزنوآوری تک مانو

 مرکز نوآوری تک‌مانو، با ساختاری تخصص‌گرا از دپارتمان‌های فناور، ارائه دهنده‌ی خدمات تخصصی در همه‌ی زمینه‌ها، از خلق تا توسعه‌ی کسب و کارهاست.
دپارتمان‌های فناور مرکز نوآوری تک مانو:

دپارتمان بازرگانی و توسعه

واحد بازرگانی و توسعه تک مانو، به عنوان یک نقطه ی عطف، رابط بین مشتریان و تولیدکنندگان است و به رضایتمندی هر دو طیف نظر دارد.

دپارتمان هوشمند سازی

واحد هوشمند سازی تک‌مانو، با دستیابی به تکنولوژی های نوین هوشمند، امنیتِ حداکثری و مدیریت از راه دورا را برای مراکز ممکن می کند.

دپارتمان منابع انسانی

تشکیل تیم های چابک و باانگیزه، هدف یک کسب و کار ارزمند است; تک‌مانو سعی کرده است خود را پیشرو و بهترینِ منابع انسانی کند.

دپارتمان برندینگ و بازاریابی

گروه مارکتینگ و برندیگ تک‌مانو، رسالت دارد که محصول شما را با شیوه ‌های نوین بازاریابی به مخاطبِ هدف معرفی کند.

دپارتمان فنی

تیم فنی تک‌مانو ماموریت دارد که چالش تبدیل ایده به محصول را کم‌هزینه و بهره‌ور طراحی کند و به سرانجام برساند.

دپارتمان مالی

تک‌مانو، ساختار اقتصادی بومی شده جهت توسعه ی کسب و کار در خود نهادینه کرده است تا بتواند به کسب و کارهای چابک، رویکرد مدیریت ارائه دهد.

داده ها

داده ها گواهی میدهند

اطمینان از حصولِ موفقیتِ یک کسب و کار، در گرو خروجی های داده محور آن است.

1 %
نوآوری
نوآوری در ایده و تولید
1 +
اعضا
خانواده ای متخصص به وسعت ایران
1 +
برند ها
کسب وکارهای موفق، ماندگار و نوآور
1 +
پروژه ها
صدها پروژه صنعتی موفق

ساختار مرکز نوآوری تک مانو

کسب و کارهای ما

#
نام برند
تعداد کارکنان
ارزش کسب و کار
معرفی برند
1
روباست
۳۴ نفر
57۰ میلیارد ریال
2
پایا هیدرولیک جم
۸ نفر
15۰ میلیارد ریال
3
توفان
۱۰ نفر
31۰ میلیارد ریال
4
 دیرینو
۶ نفر
23 میلیارد ریال
5
سها
۹ نفر
۳9 میلیارد ریال